Fight Club Meppel

Algemene voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van de diensten van Fight Club Meppel. Door gebruik te maken van onze diensten, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze diensten.

1. Toegestaan gebruik

1.1 U stemt ermee in onze diensten uitsluitend te gebruiken voor wettige en niet-commerciële doeleinden. U mag onze diensten niet gebruiken voor enig ander doel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fight Club Meppel.

1.2 U gaat ermee akkoord geen enkele handeling uit te voeren die de functionaliteit of beveiliging van onze diensten kan schaden, verstoren of beperken, of die het gebruik en genot van onze diensten door andere gebruikers kan belemmeren.

2. Intellectueel eigendom

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze diensten, inclusief maar niet beperkt tot merken, logo's, handelsnamen, afbeeldingen, ontwerpen, teksten, audio- en videomateriaal, zijn eigendom van Fight Club Meppel of onze licentiegevers. U krijgt geen enkel recht of licentie om dergelijke intellectuele eigendomsrechten te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

2.2 U stemt ermee in geen inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen tijdens uw gebruik van onze diensten.

3. Aansprakelijkheid en vrijwaring

3.1 Fight Club Meppel streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken via onze diensten, maar we garanderen niet dat de verstrekte informatie volledig, juist of up-to-date is. U gebruikt onze diensten op eigen risico en wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van onze diensten.

3.2 U stemt ermee in Fight Club Meppel te vrijwaren van enige aansprakelijkheid, claims, schade, verlies, kosten of kosten (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit uw gebruik van onze diensten of schending van deze voorwaarden.

4. Wijzigingen en beeindiging

4.1 We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht zodra ze op deze website zijn geplaatst. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze pagina te controleren op eventuele wijzigingen. Door onze diensten te blijven gebruiken na eventuele wijzigingen, stemt u in met de herziene voorwaarden.

4.2 We behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken onze diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid.

5. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

5.1 Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Meppel.

6. Contact

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@fightclubmeppel.nl.

Door gebruik te maken van onze diensten verklaart u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.